Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Dữ liệu lớn (IS405.I11) ngày 13/09/2017

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Dữ liệu lớn (IS405)
Lớp : IS405.I11
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 13/09/2017