Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ sở dữ liệu (IT004.I113) ngày 14/09/2017

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.I113
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 14/09/2017