Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.I18.1) ngày 21/09/2017

CBGD : Nguyễn Hoàng Ngân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.I18.1
Phòng : C207
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 21/09/2017