Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010.I12) ngày 14/09/2017

CBGD : Hà Lê Hoài Trung
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010)
Lớp : IT010.I12
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 14/09/2017