Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nguyên lý và phương pháp lập trình (CS111.I11) ngày 10/10/2017

CBGD : Trịnh Quốc Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nguyên lý và phương pháp lập trình (CS111)
Lớp : CS111.I11
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 10/10/2017