Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.I14) ngày 10/10/2017

CBGD : Nguyễn Vinh Tiệp
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.I14
Phòng : C112
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 10/10/2017