Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Chuyên đề hệ thống nhúng và robot (CE411.I11.1) ngày 14/10/2017

CBGD : Nguyễn Duy Xuân Bách
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Chuyên đề hệ thống nhúng và robot (CE411)
Lớp : CE411.I11.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 14/10/2017