Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010.I11) ngày 17/10/2017

CBGD : Trương Văn Cương
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Tổ chức và cấu trúc máy tính (IT010)
Lớp : IT010.I11
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 17/10/2017