Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nguyên lý và phương pháp lập trình (CS111.I12.1) ngày 21/11/2017

CBGD : Trần Nguyên Phong
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nguyên lý và phương pháp lập trình (CS111)
Lớp : CS111.I12.1
Phòng : C209
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 21/11/2017