Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221.I12.1) ngày 27/11/2017

CBGD : Trần Nguyên Phong
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221)
Lớp : CS221.I12.1
Phòng : C309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 27/11/2017