Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình hướng đối tượng (IT002.I11) ngày 15/11/2017

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.I11
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 15/11/2017