Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Vi xử lý-vi điều khiển (CE103.I11.1) ngày 16/11/2017

CBGD : Trần Văn Quang
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Vi xử lý-vi điều khiển (CE103)
Lớp : CE103.I11.1
Phòng : C309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 16/11/2017