Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.I11) ngày 15/11/2017

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.I11
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 15/11/2017