Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cơ sở dữ liệu (IT004.I17.1) ngày 18/11/2017

CBGD : Nguyễn Thúy Ngọc
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.I17.1
Phòng : C207
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 18/11/2017