Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204.I11.ANTT) ngày 15/11/2017

CBGD : Tô Nguyễn Nhật Quang
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập (NT204)
Lớp : NT204.I11.ANTT
Phòng : C215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 15/11/2017