Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cơ sở dữ liệu (IT004.I111) ngày 27/12/2017

CBGD : Nguyễn Đình Loan Phương
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.I111
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 27/12/2017