Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xác suất thống kê (MA005.I11) ngày 20/12/2017

CBGD : Dương Ngọc Hảo
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.I11
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 20/12/2017