Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (CS222.I11) ngày 28/12/2017

CBGD : Nguyễn Tuấn Đăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (CS222)
Lớp : CS222.I11
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 28/12/2017