Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Chuyên đề hệ thống nhúng và robot (CE411.I11) ngày 07/12/2017

CBGD : Nguyễn Duy Xuân Bách
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Chuyên đề hệ thống nhúng và robot (CE411)
Lớp : CE411.I11
Phòng : GD2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 07/12/2017