Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Mẫu thiết kế (SE401.I11) ngày 12/12/2017

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Mẫu thiết kế (SE401)
Lớp : SE401.I11
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 12/12/2017