Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đại số tuyến tính (MA003.I14) ngày 08/12/2017

CBGD : Dương Ngọc Hảo
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.I14
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 08/12/2017