Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.I13) ngày 12/01/2018

CBGD : Lê Hoàng Tuấn
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.I13
Phòng : GD1
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 12/01/2018