Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.I18) ngày 09/01/2018

CBGD : Hồ Long Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.I18
Phòng : GD1
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 09/01/2018