Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn phát triển game (SE102.I21) ngày 01/02/2018

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn phát triển game (SE102)
Lớp : SE102.I21
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 01/02/2018