Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạch số (PH002.I26) ngày 03/02/2018

CBGD : Trương Văn Cương
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.I26
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 03/02/2018