Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118.I21) ngày 02/02/2018

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (NT118)
Lớp : NT118.I21
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 02/02/2018