Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113.I21.1) ngày 15/03/2018

CBGD : Nguyễn Hoàng Ngân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113)
Lớp : CS113.I21.1
Phòng : C307
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 15/03/2018