Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Một số thuật toán thông minh (SE313.I21) ngày 12/03/2018

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Một số thuật toán thông minh (SE313)
Lớp : SE313.I21
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 12/03/2018