Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Trí tuệ nhân tạo (CS106.I21) ngày 17/03/2018

CBGD : Trương Hải Bằng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Trí tuệ nhân tạo (CS106)
Lớp : CS106.I21
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 17/03/2018