Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Dữ liệu lớn (IS405.I22) ngày 16/03/2018

CBGD : Đỗ Phúc
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Dữ liệu lớn (IS405)
Lớp : IS405.I22
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 16/03/2018