Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ sở dữ liệu phân tán (IS211.I22.1) ngày 13/03/2018

CBGD : Nguyễn Hồ Duy Tri
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu phân tán (IS211)
Lớp : IS211.I22.1
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 13/03/2018