Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phát triển ứng dụng web (IS207.I23) ngày 14/03/2018

CBGD : Võ Ngọc Tân
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phát triển ứng dụng web (IS207)
Lớp : IS207.I23
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 14/03/2018