Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội (IE403.I21) ngày 24/04/2018

CBGD : Nguyễn Văn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : KTTT
Môn học : Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội (IE403)
Lớp : IE403.I21
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 8
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 24/04/2018