Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Kiến trúc máy tính (IT006.I21) ngày 14/04/2018

CBGD : Lầu Phi Tường
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Kiến trúc máy tính (IT006)
Lớp : IT006.I21
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 14/04/2018