Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113.I22.1) ngày 19/04/2018

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113)
Lớp : CS113.I22.1
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 19/04/2018