Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Mẫu thiết kế (SE401.I21) ngày 19/04/2018

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Mẫu thiết kế (SE401)
Lớp : SE401.I21
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 19/04/2018