Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ thống nhúng Mạng không dây (NT131.I22.ANTT) ngày 14/05/2018

CBGD : Trần Hồng Nghi
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống nhúng Mạng không dây (NT131)
Lớp : NT131.I22.ANTT
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 14/05/2018