Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Ngôn ngữ học máy tính (CS226.I21) ngày 14/05/2018

CBGD : Nguyễn Tuấn Đăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Ngôn ngữ học máy tính (CS226)
Lớp : CS226.I21
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 14/05/2018