Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ thuật phân tích mã độc (NT137.I21.ANTT) ngày 22/05/2018

CBGD : Nguyễn Tấn Cầm
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Kỹ thuật phân tích mã độc (NT137)
Lớp : NT137.I21.ANTT
Phòng : C214
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 22/05/2018