Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn phát triển game (SE102.I21) ngày 05/06/2018

CBGD : Nguyễn Vĩnh Kha
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn phát triển game (SE102)
Lớp : SE102.I21
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 05/06/2018