Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Quản lý dự án công nghệ thông tin (IS208.I22) ngày 17/05/2018

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản lý dự án công nghệ thông tin (IS208)
Lớp : IS208.I22
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 17/05/2018