Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình game nâng cao (SE221.I21) ngày 09/06/2018

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình game nâng cao (SE221)
Lớp : SE221.I21
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 09/06/2018