Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn phát triển game (SE102.I31) ngày 19/07/2018

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn phát triển game (SE102)
Lớp : SE102.I31
Phòng : C210
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 5 , ngày 19/07/2018