Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn điện tử (PH001.I31) ngày 12/07/2018

CBGD : Lê Nguyễn Bảo Thư
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Nhập môn điện tử (PH001)
Lớp : PH001.I31
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 12/07/2018