Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ sở dữ liệu (IT004.I31.1) ngày 11/07/2018

CBGD : Trương Thu Thủy
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.I31.1
Phòng : C307
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 11/07/2018