Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kiến trúc máy tính (IT006.I31) ngày 26/07/2018

CBGD : Phan Đình Duy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Kiến trúc máy tính (IT006)
Lớp : IT006.I31
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 26/07/2018