Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cơ sở dữ liệu (IT004.I31.1) ngày 03/08/2018

CBGD : Trương Thu Thủy
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.I31.1
Phòng : C212
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 03/08/2018