Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn phát triển game (SE102.J12) ngày 22/09/2018

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn phát triển game (SE102)
Lớp : SE102.J12
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 2
Thứ : 7 , ngày 22/09/2018