Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Công nghệ .NET (SE310.J11) ngày 03/11/2018

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Công nghệ .NET (SE310)
Lớp : SE310.J11
Phòng : C109
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 03/11/2018