Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Mẫu thiết kế (SE401.J11) ngày 27/10/2018

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Mẫu thiết kế (SE401)
Lớp : SE401.J11
Phòng : C306
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 27/10/2018